LEREN kun je LEREN

lezen - spellen - studievaardigheden

drs. Karin van der Weijden  Wildeman 5   5629 KH Eindhoven  info@lerenkunjeleren.nl   06-23259617

 

 

 

Zo leer je kinderen lezen en spellen is een instructiemethodiek voor lezen en spellen, ontwikkeld door drs. José Schraven.

Naast de map waarin de methodiek wordt beschreven, is er sinds 2018 ook een leesmap beschikbaar met woordrijtjes en leesteksten. Voor meer informatie over de methodiek en het bestellen van de mappen, zie www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl

   

 

terug  naar homepage

 

 

 

 

 

 

Optimaliseer je leer- en spellingonderwijs met de methodiek van José Schraven!

 

ZO LEER JE KINDEREN LEZEN EN SPELLEN
drs. Karin van der Weijden, erkend scholingspartner van José Schraven

 

UITGANGSPUNTEN

 • Deze methodiek kan in combinatie met elke methode gebruikt worden.
 • Heldere, eenduidige, stapsgewijze instructie bij elk onderdeel om falen te voorkomen. De instructie werkt dan preventief, daarna volgen inoefening en gerichte feedback. Op deze manier ervaren de kinderen succes, wat een belangrijke motivatie is om plezier in het leren te hebben en te houden.
 • De aanpak is groepsgewijs, alle kinderen zijn op de hoogte van de basisinformatie.
 • Differentiatie vindt binnen elk kernonderdeel plaats naar moeilijkheid en de mate van visuele of motorische ondersteuning (adaptief).
 • Spelling krijgt vanaf het begin evenveel aandacht als lezen. Het leren schrijven van woorden vraagt eigen instructie- en oefenmomenten.
 • Bestaande methodes worden omgezet naar een klanksynthese aanpak.
 • In de niet-klankzuivere periode worden de woorden geordend op overeenkomstige lees-schrijfwijze met daaraan gekoppeld een regel of denkwijze.
 • Ordening als denkkader zodat kinderen leren waarom woorden zo gelezen of geschreven moeten worden.
 • Multisensorieel: het visuele, motorische en auditieve kanaal wordt zoveel mogelijk ingeschakeld.
   

DOELGROEP

Leerkrachten, intern begeleiders, remedial teachers, taalcoördinatoren basisonderwijs binnen een school, bestuur of samenwerkingsverband. Maximaal 20 deelnemers per cursusgroep.

 

CURSUSMOGELIJKHEDEN OP LOCATIE

 • Basiscursus ZLKLS (2 dagen)
  Dag 1: de kernonderdelen van de klankzuivere periode inclusief klankgebaren
  Dag 2: de kernonderdelen van de niet-klankzuivere periode en kijken naar lees- en spellingtoetsen
 • Cursus ZLKLS Voortgezet (1 dag)
  Hoe kan de methodiek bij technisch lezen en spellen als een rode draad van groep 4 tot 8 door de school  lopen?
 • Cursus ZLKLS en Fonemisch bewustzijn in een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 (1 dagdeel)
  Het oefenen van de drie kernonderdelen van ZLKLS die van belang zijn voor een soepele overgang van groep 2 naar 3.
 • Cursus ZLKLS Borgen
  Samen met een persoon die het proces intern aanstuurt (intern begeleider, taalcoördinator) worden klassenbezoeken afgelegd of video-opnames van de lees-spellingles op school bekeken. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een kijkwijzer. Doel is deskundigheidsbevordering, zodat hiermee de methodiek gericht ingevoerd en effectief toegepast kan worden.
 • Studiebijeenkomst op maat (ZLKLS en/of STAAL Spelling)
  Programma wordt in overleg samengesteld, bijvoorbeeld op basis van vragen uit de praktijk of om kennis op te doen over de achtergronden van de aanpak zoals die in de methode STAAL Spelling gehanteerd wordt.
   

KOSTEN

Neem contact op voor een offerte, mail naar info@lerenkunjeleren.nl of bel 06-23259617
 

 

Deze site is voor het laatst bijgewerkt op 22 april 2019